Grafik_ORF x goTom

Grafik_ORF x goTom

Matthias Seiringer from ORF-Enterprise and Alban Grossenbacher from goTom.

left: Matthias Seiringer, ORF Enterprise, right: Alban Grossenbacher, goTom